เครื่องจักรที่เราผลิต

 •  

  เครื่องจักรที่เราผลิต 

   
 • ร่วมงานกับเรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและการควบคุมของวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  • ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ ชุดควบคุมอินเวนเตอร์แบบต่างๆ
  • เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงานและควบคุมเครื่องจักร
  • ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในกระบวนการผลิตและตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • ปฏิบัติงานในระดับช่างฝีมือ หรือทำงานในระดับช่างเทคนิค วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่นตาบอดสี
  • มีความขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายบุคคล
         ติดต่อ : คุณศรัญญา ยิ่งยวด
         Tel. 02-7575140-42 # 104
         E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ
  • ออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • เตรียมข้อมูลและรายละเอียดในการทำงาน ระบุวิธีการประกอบ การติดตั้งพร้อมเครื่องมือที่ต้องใช้
  • วางแผนควบคุมการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้งาน การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
  • วางแผนผังระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ต่างๆ
  • ทำการตรวจสอบและทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลักษณะการทำงานที่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้รวมถึงมาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  • ให้คำแนะนำและทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่นตาบอดสี
  • มีความขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดัน ทำงานเป็นทีม และเข้าใจเพื่อนร่วมงานต่างสาขาได้
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ มีความระเดียดรอบคอบ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายบุคคล 
         ติดต่อ : คุณศรัญญา ยิ่งยวด
         Tel. 02-7575140-42 # 104
         E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • รับ Concept และรายละเอียดงานจากลูกค้าร่วมกับ Sale
  • ออกแบบตาม Concept และข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
  • Assembly แบบตาม Concept ที่ได้รับจากลูกค้าและ Detail แบบเพื่อทำการผลิต
  • จัดหาข้อมูลงาน Design เพื่อ Support งานออกแบบ ในกระบวนการผลิต

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมออกแบบ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ หากใช้โปรแกรม 3D หรือโปรแกรมใกล้เคียงได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความคิดสร้างสรรค์  รักงานออกแบบ มีความตั้งในการทำงาน มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันและทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้
  • มีความขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดัน ทำงานเป็นทีม และเข้าใจเพื่อนร่วมงานต่างสาขาได้

  ฝ่ายบุคคล 
         ติดต่อ : คุณศรัญญา ยิ่งยวด
         Tel. 02-7575140-42 # 104
         E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 • Customer List

  Automotive Manufacturing

  • Isuzu Motors (Thailand) Co., Ltd.
  • Isuzu Engine Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
  • Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.
  • Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd.
  • Triumph Motorcycles (Thailand) Ltd.
  • Thai Yamaha Motor Co., Ltd.
  • Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co.,Ltd.
  • Mitsubishi Turbocharger Asia Co., Ltd.
  • Mercedes-Benz (Thailand) Limited
  • H-D Motor (THAILAND) Company Limited.
  • IHI Turbo (Thailand) Co., Ltd.
  • Summit Showa Manufacturing Co., Ltd
  • Summit Auto Body Industry Co., Ltd.
  • Somboon Malleable Iron Industrial Co., Ltd.
  • Somboon Advance Technology Public Company Limited.
  • Somboon Somic Manufacturing Co. Ltd.
  • Mahle Engine Component (Thailand) Co.,Ltd.
  • NHK Spring (Thailand) Co., Ltd.
  • JTEKT (Thailand) Co., Ltd.
  • Thai Summit Autopart Industry Co.,Ltd.
  • Thai Summit Engineering Co., Ltd.
  • Hitachi Compressor (Thailand) Ltd.
  • Imasen Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
  • Siam Sanritsu Co., Ltd. 
  • Hirata Engineering (Thailand) Co., Ltd.
  • Thai Storage Battery Public Co.,Ltd.

  .

  Electronic Manufacturing

  • Daikin Industries (Thailand) Ltd.
  • Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand)Co., Ltd.
  • SHARP APPLIANCES (THAILAND) CO., LTD.
  • Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

   .

  Food & Cosmetic Manufacturing

  • CP Retail and Marketing Co., Ltd.
  • CPF (Thailand) Public Company Limited.
  • CP-Meiji Co., Ltd.
  • B. Foods Product International Co., Ltd
  • Thai President Foods Public Company Limited
  • Bio Manufacturing Co., Ltd.
  • Bangkok Air Catering Co.,Ltd.


  Another…

  • Basell Advanced Polyolefins (Thailand) Co., Ltd.
  • ASC Intertrade Co.,Ltd.
  • SCG Cement- Building Materials Co., Ltd.
  • DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.
  • Thai Glass Industries Public Co., Ltd.
  • Henkel (Thailand) Ltd.
  • Ndt Instrument (Thailand) Co., Ltd.
  • Okuno Auromex (Thaoland) Co., Ltd.

    

  • Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
  • General Motors (Thailand) Ltd.
  • Asahi Tec Aluminium (Thailand) Co., Ltd.
  • Keihin Thermal Technology (Thailand) Co., Ltd.
  • KYB Steering (Thailand) Co., Ltd.
  • Bangkok Komatsu Industies Co. Ltd.
  • GKN Driveline (Thailand) LTD.
  • Thai Fukoku Co., Ltd.
  • Thai Synergy Works Co., Ltd.
  • FCC (Thailand) Co., Ltd.
  • Aoyama thai Co.,Ltd
  • Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd.
  • Nittan (Thailand) Co., Ltd.
  • Siam Furukawa Co., Ltd.
  • Hitachi Metals (Thailand) Ltd.
  • Enkei Thai Co., Ltd.
  • Plastic Omnium Auto Inergy (Thailand) Ltd.
  • Dana Spicer (Thailand) Co., Ltd.
  • Siam Kubota Corporation Co., Ltd.
  • Exedy (Thailand) Co., Ltd.
  • Thongchai Industries Co. Ltd.
  • Tomita Asia Co.,Ltd.
  • Thai Nok Co. Ltd.
  • Castem (siam) Co., Ltd.
  • Sankyo Engineering (Thailand) Co., Ltd.
  • Enkei Jimbo Diecasting Thai Co., Ltd.

  .

  .

  • Fisher & Paykel Appliances (Thailand) Co., Ltd.
  • Toshiba Consumer Product (Thailand) CO.,LTD.
  • Nidec Shibaura Electronics (Thailand) Co.Ltd.
  • UACJ (Thailand) Co., Ltd.

   .

   .

  • Octa Foods Co.,Ltd.
  • Lily Tobeka Co., Ltd.
  • AJETHAI Co.,Ltd.
  • Snacktoy Co., Ltd.
  • T.C. Pharmaceutical Industries Co.,Ltd.
  • Bangkok T.M. Beverage Co.,Ltd.
  • Mitr Phol co., Ltd.

   .

  • Dextra Manufacturing Co., Ltd.
  • Sekisui-Scg Industry Co., Ltd.
  • Alucon Public Company Limited
  • Conwood Co., Ltd.
  • Dextra Manufacturing Co., Ltd.
  • 3M Innovation (Thailand) Limited
  • Kholer (Thailand) Public Company limited.
  • World Spray Technology And Designs Co.,Ltd.
   
 • Shortcode - Youtube

  [hippo-video height="400" width="800"] http://youtu.be/5Q7eLgU6NOk [/hippo-video]

   

  Shortcode - Vimeo

  [hippo-video height="400" width="800"] http://vimeo.com/86295452 [/hippo-video]
   
 • Shortcode - TAB

  Top Navigation

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและการควบคุมของวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  • ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ ชุดควบคุมอินเวนเตอร์แบบต่างๆ
  • เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงานและควบคุมเครื่องจักร
  • ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในกระบวนการผลิตและตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • ปฏิบัติงานในระดับช่างฝีมือ หรือทำงานในระดับช่างเทคนิค วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่นตาบอดสี
  • มีความขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ
  • ออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • เตรียมข้อมูลและรายละเอียดในการทำงาน ระบุวิธีการประกอบ การติดตั้งพร้อมเครื่องมือที่ต้องใช้
  • วางแผนควบคุมการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้งาน การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
  • วางแผนผังระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ต่างๆ
  • ทำการตรวจสอบและทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลักษณะการทำงานที่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้รวมถึงมาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  • ให้คำแนะนำและทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่นตาบอดสี
  • มีความขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดัน ทำงานเป็นทีม และเข้าใจเพื่อนร่วมงานต่างสาขาได้
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ มีความระเดียดรอบคอบ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • รับ Concept และรายละเอียดงานจากลูกค้าร่วมกับ Sale
  • ออกแบบตาม Concept และข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
  • Assembly แบบตาม Concept ที่ได้รับจากลูกค้าและ Detail แบบเพื่อทำการผลิต
  • จัดหาข้อมูลงาน Design เพื่อ Support งานออกแบบ ในกระบวนการผลิต

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมออกแบบ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ หากใช้โปรแกรม 3D หรือโปรแกรมใกล้เคียงได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความคิดสร้างสรรค์  รักงานออกแบบ มีความตั้งในการทำงาน มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันและทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้
  • มีความขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดัน ทำงานเป็นทีม และเข้าใจเพื่อนร่วมงานต่างสาขาได้

  Get the code

  [hippo-tabs button="" id="" class="th-top-nav"]
  
  [hippo-tab-item title="Tab1" id="th-tab1" selected="yes" class=""]
  But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born
  [/hippo-tab-item]
  
  [hippo-tab-item title="Tab2" id="th-tab2" selected="no" class=""]
  But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising
  [/hippo-tab-item]
  
  [hippo-tab-item title="Tab3" id="th-tab3" selected="no" class=""]
  But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was 
  [/hippo-tab-item]
  
  [/hippo-tabs]
  

  Left Navigation

  But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness.
  But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness.
  But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness.

  Get the code

  [hippo-tabs button="" id="" class="tabs-left"]
  [hippo-tab-item title="Tab1" id="th-tab1" selected="yes" class=""] But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born [/hippo-tab-item] [hippo-tab-item title="Tab2" id="th-tab2" selected="no" class=""] But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising [/hippo-tab-item] [hippo-tab-item title="Tab3" id="th-tab3" selected="no" class=""] But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was [/hippo-tab-item] [/hippo-tabs]

  Right Navigation

  But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness.
  But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness.
  But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness.

  Get the code

  [hippo-tabs button="" id="" class="tabs-right"]
  
  [hippo-tab-item title="ช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา" id="th-tab1" selected="yes" class=""]
  But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born
  [/hippo-tab-item]
  
  [hippo-tab-item title="วิศวกรไฟฟ้า" id="th-tab2" selected="no" class=""]
  But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising
  [/hippo-tab-item]
  
  [hippo-tab-item title="Design Engineer" id="th-tab3" selected="no" class=""]
  But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was 
  [/hippo-tab-item]
  
  [/hippo-tabs]
  

m01
m02
m03
m04
m05
m06
m07
m08
m09
m10
m11
m12