เครื่องออกแบบพิเศษ
Special Machine
สนใจผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องจักรที่สร้างขึ้นตาม Concept หรือสร้างตามแบบเดิมของลูกค้าสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต

เครื่องจักรออกแบบเฉพาะงาน
(Special Machine)

เครื่องจักรที่รับออกแบบและสร้างขึ้นมาเฉพาะ เพื่อในกระบวนการผลิตเฉพาะด้าน ของแตะละประเภทอุตสาหกรรม เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและลดแรงงานในการผลผลิต

การออกแบบเครื่องจักรเฉพาะ งานจะแบ่งเป็น

1. เครื่องจักรที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะงานตามความต้องการของลูกค้า เป็นการสร้างเครื่องขึ้น ตามหลักการ ขันตอน กระบวนการผลิต เป็นการออกแบบเพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น ระบบลำเลียง Automation, ระบบบรรจุแพ็คกิ้ง Aotomation

2. เครื่องจักรที่สร้างตามแบบของลูกค้าที่มีการใช้งานในกระบวนการผลิตอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นการสร้างเครื่องขึ้นมาเพื่อทดแทนเครื่องเดิม หรือสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตให้มากขึ้น

3. เครื่องจักรที่สร้างและพัฒนาจากเครื่องเดิมให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่มาขึ้น ทำงาน

ยินดีให้คำปรึกษา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เพียง SCAN QR CODE