ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและการควบคุมของวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ ชุดควบคุมอินเวนเตอร์แบบต่างๆ
 • เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงานและควบคุมเครื่องจักร
 • ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในกระบวนการผลิตและตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • ปฏิบัติงานในระดับช่างฝีมือ หรือทำงานในระดับช่างเทคนิค วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่นตาบอดสี
 • มีความขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบุคคล
       ติดต่อ : คุณศรัญญา ยิ่งยวด
       Tel. 02-7575140-42 # 104
       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ
 • ออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • เตรียมข้อมูลและรายละเอียดในการทำงาน ระบุวิธีการประกอบ การติดตั้งพร้อมเครื่องมือที่ต้องใช้
 • วางแผนควบคุมการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้งาน การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
 • วางแผนผังระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ต่างๆ
 • ทำการตรวจสอบและทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลักษณะการทำงานที่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้รวมถึงมาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 • ให้คำแนะนำและทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่นตาบอดสี
 • มีความขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดัน ทำงานเป็นทีม และเข้าใจเพื่อนร่วมงานต่างสาขาได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ มีความระเดียดรอบคอบ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบุคคล 
       ติดต่อ : คุณศรัญญา ยิ่งยวด
       Tel. 02-7575140-42 # 104
       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับ Concept และรายละเอียดงานจากลูกค้าร่วมกับ Sale
 • ออกแบบตาม Concept และข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
 • Assembly แบบตาม Concept ที่ได้รับจากลูกค้าและ Detail แบบเพื่อทำการผลิต
 • จัดหาข้อมูลงาน Design เพื่อ Support งานออกแบบ ในกระบวนการผลิต

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมออกแบบ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ หากใช้โปรแกรม 3D หรือโปรแกรมใกล้เคียงได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์  รักงานออกแบบ มีความตั้งในการทำงาน มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันและทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้
 • มีความขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดัน ทำงานเป็นทีม และเข้าใจเพื่อนร่วมงานต่างสาขาได้

ฝ่ายบุคคล 
       ติดต่อ : คุณศรัญญา ยิ่งยวด
       Tel. 02-7575140-42 # 104
       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.