ประวัติ
วิสัยทัศน์ และภารกิจ

บริษัท ที. อาร์. โมเดิร์น อินดัสทรี จำกัด (TR Modern Industry Co., Ltd.) เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ภายใต้ชื่อ”ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที. อาร์. โมเดิร์น อินดัสทรี” ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทางด้านเทคนิคและออกแบบของทีมงานวิศวกรจากความมุ่งมั่นและตั้งใจ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ “ที. อาร์. โมเดิร์น”ได้มีการออกแบบ และผลิตเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมต่างประเทศ สวยงาม,ราคาเหมาะสม, ด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ผลิต, การสร้างความประทับใจในด้านบริการ, การสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในผลงาน,การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เพื่อตอบสนองและรองรับกลุ่มเป้าหมาย, การขยายและปรับปรุงพื้นที่การผลิต,การพัฒนาฝีมือและอบรมพนักงานทั้งในระดับช่างและวิศวกร, การเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ, การนำเครื่องมือ-เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต, การตรวจสอบคุณภาพ (QC) เครื่องจักรให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า

 • พัฒนาคุณภาพสินค้าที่ผลิต
 • สร้างความประทับใจในด้านบริการ
 • เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
 • การตรวจสอบคุณภาพ (QC) เครื่องจักรให้ได้มาตรฐาน

15 + Years in Work

Vision

วิสัยทัสน์

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศและภูมิภาค ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ การผลิตเครื่องจักรที่มีคุณภาพทันสมัย     ปลอดภัยใช้งานง่าย สะดวกต่อการดูแลรักษา ราคายุติธรรม และสร้างความประทับใจในงานบริการหลังการขาย (After Sale Service)  ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย

ภารกิจ

เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์การ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม พัฒนาการออกแบบ และการผลิตให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างทีมงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านออกแบบ การผลิต การให้บริการ มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ

Step by Step Success Story

เปิดดำเนินกิจการ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549

บริษัท ที. อาร์. โมเดิร์น อินดัสทรี จำกัด ( TR Modern Industry Co., Ltd.) เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ภายใต้ชื่อ”ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที. อาร์. โมเดิร์น อินดัสทรี” ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทางด้านเทคนิคและออกแบบของทีมงานวิศวกร จากความมุ่งมั่นและตั้งใจ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ

Close
Close

ปี 2552
ได้แปรสภาพธุรกิจจากห้างหุ่นส่วนจำกัด สู่บริษัทจำกัด

และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท เพื่อรองรับ การขยายตัวทางธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปี 2558
บริษัทได้ขยายพื้นที่ตั้งโรงงานมายังโรงงานแห่งใหม่

ปี 2558 บริษัทได้ขยายพื้นที่ตั้งโรงงานมายังโรงงานแห่งใหม่ด้วยพื้นที่ปฏิบัติงาน 2,600 ตารางเมตร

Close

ผู้สนับสนุนและกลุ่มลูกค้าที่สำคัญของ ``ที. อาร์. โมเดิร์น``

 • อุตสาหกรรมยานยนต์
 • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
 • อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, แพ็คเก็จจิ้ง และโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมประเภทสุขภัณฑ์, เครื่องแก้ว, กระดาษ
 • อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
 • อุตสาหกรรมอาหารและยา
 • อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ – ปิโตเคมี